hikoya.xyz
Oй тугса хам кун тугса хам бойни боласига 4
Шошма,хотин,ховликма. Бойнинг юзи утга ташланган япрокдай буришди. У, кукрагига тармашаётгандай алангадан узини олиб кочаётгандай утирган ерида оркага тисарилиб,каддини тиулади. Калта уйлаётибсан,деди у,хотинига тик караб.
Уйингизни харом килса хам унинг бахридан уткингиз келмайди,Ойшабону йигламсираб,румолининг учини кузига олиб борди.
Гап унинг бахридан утиш-утмаслигимда эмас. Гап шундаки,Кумри хонадонимизнинг сиру асрорини билади. Хар бир ишимиз ипидан-игнасигача унга ма'лум. Отхонага кумган шолимиздан хам унинг хабари бор: Мободо уни хайдасак,худо курсатмасин,жамоага бориб айтишдан хам кайтмайди.
Чумчукдан куркган тарик экмайди,дадаси. Шолини кечаси отхонадан олиб,бошка ерга куминг. Кумрини вакт ганиматда хайданг.
Муросайи мадорадан бошка иложим йук,бой хотинининг маслахатига кунмади. Кумрини алдаб-сулдаб йулга сол. Кечалари ёнингда олиб ёт.
Чаённи-я? Ойшабону бобиллаб берди. Захарини менга суксинми? Бугиб улдириб куя колсинми мени? Уттиз йиллик хотинингизга рахмингиз келмайдими? Бону энди азза-базза йигига тушди. Эркаклар шунака багритош булади. Уларни деб умрингни хазон килганингни билишмайди.
Гап битта,бой узун тринка камзулининг кукрак чунтагидан олтин соатини олди-да,унинг копкогини тик этиб очиб,чирок шу'ласига солиб каради. Вакт булди,масжидга чикай. У, кавушини махсисининг учига илиб ховлига тушар экан,хотинига кайта та'кидлади. Гап битта,муросайи мадора. Кейин кушиб куйди:Камчининг оёгини киркиб куйиш -- менинг ишим...
Хайр худога топширдим.
Бой огилхона олди билан дарвоза томонга келаётганда,дала ёкдан от туёкларининг дупури,одамларнинг товуши эшитилди.. У, тамогига совук хаво тикилгандай,бир энтикди,юраги шувиллаб,беихтиёр оркасига тисарилди ва огилхона устунларидан бирига суянганча туриб колди. От туёкларининг дупури дарвоза олдига келиб тухтади. Бирин-кетин турт кишининг отдан тап-тап тушгани эшитилди. Турт отлик... Демак,бу келганлар бойнинг шахардаги угли Зиёдулла хам,гохо тунлари йуклаб куядиган эски кадрдонлари хам эмас. Бу отликлар ё Шуродан,ё лохавлр-валокуввато....
Бой кандай килиб айвонга келиб,тасбех угириб утирган Ойшабонунинг ёнига чузилиб олганини узи хам билмай колди.
Устимга курпа ташла,деди хотинига у,титрок товуш билан. Тез бул.
Ха,ха,нима гап узи, дадаси?
Тез бул,оёгимнинг боди кузгаб колди.
Вой улмасам...
Ойшабону айвон тахмонидан курпа олиб,эрининг устига ёпиб куйди.
Бу вакт аллаким дарвозанинг ташки халкасига камчин дастаси билан уч-турт уриб шараклатди.
Бахри хужрасидан чикиб,дарвоза тагига борди.
Ким?
Оч ! Бахри Буронбекнинг овозини таниб:<<Беквачча серкатнов булиб колдилар,деган гапни дилидан утказди. Улсин Ла'ли,унинг бошини айлантирмай>>
Бахри дарвоза занжирини шилк этиб туширди-да,узини четга олди.
Киринг беквачча...
Дарвоза очилди.
Ким беквачча? -- тахдид килди Бахрига Буронбек. Хакорат килма большевикни... курсатиб куяман !
Бахрини Буронбекнинг бу тахдидидан хам унинг ёнидаги хамрохлари купрок ташвишга солиб куйишди.
<<Кобил каёкда колди экан? Шу фикр чурининг хаёлини коплаб олди. Камашмадимикан уни?>>. Аммо Бахри эри хакида бирор шумхабар эшитишдан куркиб,узи танийдиган ва шу топда курага кирган Буронбекдан хам,Камчидан хам,Утапдан хам,жамоа раиси Ботиралидан хам буни ботиниб суралмоди.
Юринглар! Ботирали йулдошларини айвон томонга бошлади. Огилдаги от билан хукизлар кимники? суради у ёнидаги Буронбекдан.
Кобилники, Буронбек парвосизгина жавоб берди. Кобилга бойдан олиб берганмиз.
Куйнидан тукилиб,кунжига тушган Утап Буронбекка теккизиб пичинг отди.
Тугри,Камчи Утапнинг сузини кувватлади. <<Карвон>> бойга панох булиб колди.
Улчамасдан кесаётирсизлар,Буронбек Утап билан Камчига э'тироз билдирди,Кобил бизники...Кобилдек азаматни бойнинг зулмидан куткаришимиз керак.
Худди безгаги тутган кишидай,курпага уралиб олиб,<<лохавло-валокуввата>>ни такрорлаб,калтираб ётган Абдурахмонбой, Буронбекнинг товушини эшитиши билан ,сал узига келди-ю,лекин бошини кутаришга жур'ат эта олмади.
Бегоналарни куриб,юзига румол ташлаб олган Ойшабону жамоа вакиллари айвон олдига якинлашишлари билан илтифот кила бошлади:
Келинглар,садаганг кетгурлар! Кани,айвонга чикинглар,хозир чой куйиб юбораман. Хой,Кумри,чика кол,дарров азиз мехмонларга дастурхон ёз.... Хой, Ибодулла,кел,буталок,акаларингни кутиб ол!
Бир кули билан айвон устунини ушлаб,иккинчи кули билан наган такилган камарига утказиб олган Ботирали бойнинг мугомбирлигини куриб,мийигида кулиб куйди...
Чойни кейин узингиз бафуржа ичаверасиз, деди у,лапанглаб урнидан тураётган Ойшабонуга. Кейин бойга деди: Кани,бой,бир <<ё пирим>> деб,урнингиздан туриб юборинг!
Вой,улмасам,бой отангиз касаллар,Ойшабону айвон пешига сакраб чиккан

• Qarindoshlar (Инцест)TugsaTugsaBoyniBolasiga
← ramantik insestOй тугса хам кун тугса хам бойни боласига 3 →
Mavzu bo'yicha:
Sayt 18 yoshdan kattalar uchun!
Яндекс.Метрика #
hikoya.xyz секс хикоялар seks hikoyalar sex hikoyalar секс хикоя seks hikoya ehtirosli hikoyalar erotik hikoyalar sex hikoya эҳтиросли ҳикоялар эротик хикоялар extirosli hikoyalar эхтиросли хикоялар sekis hikoyalar xxx hikoyalar seks xikoyalar эро хикоя инцест хикоялар порно хикоялар erotic hikoyalar рассказы порно рассказы секс рассказы читать рассказы читаем рассказы рассказ служанки инцест рассказы еротические рассказы