hikoya.xyz
Oй тугса хам кун тугса хам бойни боласига 2
Ботирали бугун Тошсоветда булган кенгашни эслади.
Инкилобий Харбий Кенгаш а'зоси ва айни вактда Туркистон Халк Жумхурияти Марказий Ижрокуми вакили Россиядаги ахволни,Кизил Армия Кримни озод килиш учун Перекопда Врангель кушинларига карши жанг килаётганини,Кавказни озод килиш учун кураш кизитиб юборилганини батафсил хикоя килди. У,Туркистоннинг куп кишлокларида бойлар ва уларнинг буржуа-миллатчи малайлари озик-овкат развёрсткасига тускинлик килаётганини сузлаб берди,ишчилар синфи ва камбагал дехконларнинг вакиллари булган совет ходимлари кишлокда кандай вазифаларни бажаришлари кераклигига тухталди. Душманлар харбий давр кийинчиликларидан Совет хокимиятига карши фойдаланаётган бир вактда,бизнинг комиссарларимиз кишлок ахолисига Совет давлатининг сиёсатини лунда килиб тушунтириб беришлари,камбагалларга таяниб иш куришлари,уртахол дехконларни Советдан бездирмасликлари,аксинча,Совет атрофига уюштиришлари,бойлар,муштумзурларнинг синфий башарасини фош килиб ташлаб,уларнинг яширган галлаларини дархол давлат ихтиёрига олишлари лозим.
Ботирали вакилнинг сузларини эшитиб утираркан,Кумкишлок куз олдида гавдаланарди:бу ердаги бойларнинг зуровонлиги,батракларни хали хам кулдек билиб жабрлаши,ер таксимотидаги найранглар,бекларнинг фитналари.... Демак ,Ботиралини жуда огир иш кутаётибди !
Шарк уйгонганлиги хакидаги сузларни эшитган Ботиралининг куз олдидан активлари:кечагина батрак булган,бугун Кушчилар союзига рахбарлик килаётган Утап, Шурога астойдил кунгил куйган уртахол дехкон Мавлон ака,тун-кун устахонада колиб,кушчиларнинг арава,омочларини создаб бераётган Содик темирчи, яна канчадан-канча жонкуярлар бирма-бир утди.

Ботирали кишлок гузарига кирди. Чойхона рупарасидаги ёлгиз иморат болахонасининг деразасида нур йилт этди. Ботирали эрталаб Утап билан килган сухбатини эслаб:<<Дуруст, менинг келишимга активларни йигиб утирганга ухшайди>>,----деб куйди узига-узи.
У, йул ёкасидаги арикдат хатлаб утиб,жамоаШуроси эшигига якинлашганда,коронгуда коровул Кулдош отанинг :
-----Ким у?---деган,сурма ичган кишининг овозидек бугик товуши эшитилди.
Мен, Исмоиловман, Ботирали узига йул берган Кулдош отадан суради:Калай одамлар йигилдими?
Куйтери пустин кийиб,елкасига берданка осиб олган чол эшик олдида Ботирали билан кул олишиб куришди.
Яхши бориб келдингизми,раис? Жамоат жам.
Ботирали чирок ёниб турган уй эшигини очди. Ичкаридан гала-говур ичида аллакимнинг бийрон-бийрон сузлаётгани эшитилиб турарди. Аммо Ботирали кириши билан нотик гапдан тухтади,олаговур хам тинди. Уйдагилар раисни куриб,уринларидан турдилар. Факат турдаги бояги нотикгина утирган еридан кимирламади.
Гапираверинг, урток Арслонбеков деди Ботирали,нотикка кул узатиб,у билан куришар экан. Кейин уйдагиларга каради:---Утирингиз уртоклар !
Тахтадан куполгина килиб ясалган узун столга кизил алвон ёпилган. Унинг атрофидаги скамейкаларда йигирмага якин одам зич даврада утирар эди. Шифтга осиглик киркинчи чирокнинг калпоги уй деворларининг тепа ёгига чузик соя солган. Токчаларга кизил,кук,саргиш муковали китоблар тизилган.

Ботирали чарм пальтоси билан шапкасини девордаги козикка илиб,узининг раислик урнига бориб утирди ва йигилганларни бир-бир куздан кечирди.
Йигилишиб,сизни кутиб утирибмиз,раис деди баланд буйли девкомат Утап,--- Мана булис хам келдилар....(<<Булис>> --- "волость" сузининг бузилган шакли,йигирманчи йилларда халк ичида волижроком раиси шундай аталарди.)
Ботирали Утапга ма'ноли караб куйиб, уни бошдан-оёк куздан кечирди. Унинг кора лас хошияли,кулранг буз тунининг ёкасидан худди чуяндек кора,сержун кукраги куриниб турибди;буриб богланган белбогига кизил кинли пичок осиб олган. Бошида офтоб ва ёмгирдан окарган эски чуст дуппи. Калта сокол-муйлови чузик юзига ярашиб тушган. Тийрак куй кузлари доим кулимсираб туради. У, хозир хам,<<булис>>сузини тилга олар экан,кузлари кулимсиради.
Булис бизни зериктирмай,хангамалашиб утирибдилар деди яна Утап.
Яхши, Ботирали гимнастёркасининг чунтагидан ён дафтарини олиб,стол устига куйдида,гап бошлади:Уртоклар,Бухоро амири тахтдан кулади. Бухорода Халк хукумати тузилди. Сизларни галаба билан табриклайман !
Рахмат, рахмат !уйда яна говур кутарилди. Соз бупди! Айни муддао бупди !.
Урток Арслонбеков,сузингиз чала колмасин,гапиринг деди Ботирали,говур бироз босилгач.
Урток Арслонбеков,сузингиз чала колмасин,гапиринг,деди Ботирали,говур бир оз босилгач.
Яшил мовут китель,галифе шим,хром этик кийган,соч куйиб,соколини муйчинак билан битталаб тозалаб терган,захил юз,кук куз Буронбек кафтларини бир-бирига ишкаб:
Жуда соз хабар келтирдингиз,дустим,кани,сузлайберинг ! деди.
Утапнинг ёнида утирган паканагина,котма йигит Камчи кувончига сигмай кичкирди:
Амир зангар тунгиз купибди-да !
Жаханнам ка'рига кетибди-

• Qarindoshlar (Инцест)TugsaTugsaBoyniBolasiga
← Oй тугса хам кун тугса хам бойни боласига 3Oй тугса хам кун тугса хам бойни боласига 1 →
Mavzu bo'yicha:
Sayt 18 yoshdan kattalar uchun!
Яндекс.Метрика #
hikoya.xyz секс хикоялар seks hikoyalar sex hikoyalar секс хикоя seks hikoya ehtirosli hikoyalar erotik hikoyalar sex hikoya эҳтиросли ҳикоялар эротик хикоялар extirosli hikoyalar эхтиросли хикоялар sekis hikoyalar xxx hikoyalar seks xikoyalar эро хикоя инцест хикоялар порно хикоялар erotic hikoyalar рассказы порно рассказы секс рассказы читать рассказы читаем рассказы рассказ служанки инцест рассказы еротические рассказы