hikoya.xyz
Элла
Ушланглар уни урмон томонга к,очди,Аскарлар ортидан деган овозни эшитган к,из олди орк,асига к,арамай к,уйик, урмон ичига чопар,унинг у'й хаели тезрок, бу к,асрдан узок,рок,к,а беркиниш ва к,ахри к,аттик, маликани зулмларидан к,утилиш булиб охирги кучи к,олгунча олга интилар танасига урилаеткан дарахт шохлари оппок, баданларда уз изини к,олдирар гох йик,илиб гох туртинганича олга интилар эди.К.ол ва ойок,лари шилиниб к,онагани сари жони огриб мадори тугаб борар от ва итларни шовк,инидан аскарлар якин эканини англаганича атрофга аланглаб яшингани бирор гор еки дарахт ковагини излаб охирги кучини сарфлаганча олдинга интилар огрик, чарчок, ва очлик тасирида боши бироз айланар кузларини олди коронгулашган куйи борарди.Ана у чакалакзор томонда деган овоздан бор харакатда йугурганча йулидаги дарахт шохини англамай к,олди ва юзига тушган зарбдан хушини йук,отди.
Эрта тонг хар доимгидай кироллик ошхонасида кундаги юмишини бошлаган Элла бугун кундагиданда гузалрок, куринар оппок, юзига ярашган к,ошлар кузлар бурни-ю лаблари узгача нур сочар сарик, сочларини бир к,илиб урганча оппок, тарранг куйлакни очик, еридан шундок, устки томони куриниб турадиган кукракларини енига ташаганича махсулотларни бош ошпазга элтар нозик белу думбаларини к,имирлатиб ен атрофидаги к,изларга хам завк, берарди.Бош ошпаз ердамчиси булган бу к,из к,ирол дастурхонига овк,ат ташир ва узи телбаларча севиб к,олган шахзодага гох гохида назар солганча утли нигохлари бн уни сехрлаган эди.Кунлар уткани сайин шахзода уни яширинча учрашувга чак,ирар ва висол онларидан маст буларди.Бугун хам ошхонадан уни етаклаганича к,асрнинг кимсасиз бир хонасига олиб кирганча унинг лабларига лаб босиб эхтирослар уммонига гарк, була бошлади.Асалим жоним деганча бусаларга кумиб к,изнинг эхтирос бн эркалар лаблар томоклардан упканча бутун баданини силар к,изнинг к,улок,лари остида айтилаеткан ширин сузлар ва эркалашлардан к,из узини осмонларда учкандай хис к,илар тинмай кутарилиб тушаеткан кукраклари янада таранглашганча учлари янада буртиб жонни олар киндиги ва сонларига тиралган асбобни хис к,илган ами тинмай енар гохида бу оловни учириш учин сувлари ок,иб к,изни бутунлай адо этарди.Бу оппок, баданларни кийимлардан халос к,илишга шошилмаеткан шахзода к,изни яна ва яна к,ийнаб кукраклардан эзганча учларини эмиб уйнар гохида тили бн нухатчасини к,итик,лар к,из эса ох урганча уни кукракларига махкам босиб йигитни кийимлардан озод этар таранг асбобни ук,алаганча олдинга орк,ага уйнар узининг сонлари ва амида йигитни бармок,ларини хис к,илиб илондай тулгонганича тезрок, асбобни ичида хис к,илиш учун охиста йигитни асбобига утириб тура бошлади.К,алин узун асбобни ичида хис к,илганча олдинга орк,ага тебранар хар к,имирлаганида ичидан тошкан эхтирослари сув булиб амидан сизиб чик,иб йигитни асбобини янада силлик, киришига ердам берар гохо эмчакларини йигитни юзига суртканча эркаланар гох думалаб гох энкайиб бир бирини висолидан маст эди.
Кунлар шу зайлда уткани сайит уларни муносабатлари к,ироличани даргазаб к,илди ва шахзодани к,ушинга бош к,илиб жангга хайдади ва к,изни к,ийнок,ли жазоларга амр этди.
Бутун баданида огрик, ва ек,имли эркалашдан хушига келган к,из кузини оча олмас аммо баданларидаги ек,имли эркалашлардан яна хаелига бир зумда шахзоданинг бусалари ва бутун баданини ялаб юлк,агани жонлангандай булди. Аммо йик,илишидан аввал к,аршисидан нимадир отилиб чик,к,ани ва хушини йук,отканини эслаб бор кучини сарфлаб оеклари томонга разм солганча яна хушини йук,отди.
Кун ботиб баданига хуш екадиган иссикдан кузини очкан к,из таргил рангли жунлари усган к,улок,лари динг турган йугон бак,увват ойок,ларини чузиб олган бурига суянган холда етарди.Совукданми еки шу вактгача уни еб ташламаганиданми негадир уни махкам к,учканча уйк,уга кетди ва бу йоввойи хаетидаги илк туни эди.

• BoshqalarElla
← Элла Orzuvdagi qiz 3-qism →
Mavzu bo'yicha:
Sayt 18 yoshdan kattalar uchun!
Яндекс.Метрика #
hikoya.xyz секс хикоялар seks hikoyalar sex hikoyalar секс хикоя seks hikoya ehtirosli hikoyalar erotik hikoyalar sex hikoya эҳтиросли ҳикоялар эротик хикоялар extirosli hikoyalar эхтиросли хикоялар sekis hikoyalar xxx hikoyalar seks xikoyalar эро хикоя инцест хикоялар порно хикоялар erotic hikoyalar рассказы порно рассказы секс рассказы читать рассказы читаем рассказы рассказ служанки инцест рассказы еротические рассказы