hikoya.xyz
ana sizlarga uzuuuuuuuuuun xikoya
Бу вокеага якиндароппа-роса бирйил булар экан, деягап бошладиСултон исмликахрамонимиз.Ушанда ёшимйигирма саккиздаэди. Менодатдагидай ишгашошилиб турдим.Хатто аёлимтайёрлаганэрталабки чойниичмай:- Нилуш хафа булма,ишга кечколяпман. Тагинхамкасбларим,«Рахбаримиз булибкеч келади»деб карашларинихохламайман…Аёлим огир оёк.Ойимларни хай-хайлашларигакарамай сахарлабтуради. Уйдагилардастурхонатрофигайигилгуничаэрталабкичойни тайёрлайди.Ойимлар биландарвозахонага чикиб,йулимхатарсиз булишиучун кулинидуога очади. ХулласХудога шукрки,оиламдан кунглимхотиржам…Ишим эса рекламахизматларибилан боглик. Иккийилдан бериреклама агентлигидабошкарувчилавозимида ишюритаман. Шунингучун рулда булсамхам, хаёланолинганбуюртмаларимгарангбераман.Хамкорларимшартноматузишса, нималардейишимниуйлайман, кискасикандай килибофисга етибкелганимнисезмайман.Хонамга киргачодатдагидайшахсийкомпьютеримниинтернетга улаб,«Mail Agent»программасиниочдим. «Сизга хат».Яна буюртманикабул килдим. Кунбуйи телефонжиринглайди,интернетданреклама дизайниучун расмларкарайман, тайёрбуюртмаларнингкамчиликларниайтаман, вактикелгандаасабийлашиб, соатолти булганинисезмай чарчайман…Офисда кадамтовушларикамайгач, «Моймир»га кирадим.Келган хатларгажавоб бериббулгач, «Мои гости»сахифасиниочдим. Сахифаочилиши билан,«Qaysar_qiz»«nickname» сохибасинегадир диккатимнитортди. Менхам иккиланмайунинг оламигаташриф буюрдим.Анкетаданйигирма уч ёшлигикурдим.«Коротко о себе»дарчасида:«Хамма билансамимий, очикбулишга харакаткиладиган оддийкизман. Аммоузимдаги барчахиссий, инсонийфазилатларнимужассамлаштирганхолда сизгасирли туюлишиммумкин…».Беркитмайман, бусузларни менибефарк колдирмади.«Фото сомной» папкасиниочишгашошилдим. Кош-кузлари кора,истарали,кулгичлари узигаярашган кизалоккомпьютерданменга жилмайибтурарди.Ишонасизми шутарика канча вактутирганимнибилмайман.Астафируллохдейман узимга-узим,интернетдаги севгигаишонмасдинг-ку,булмасам бу ердаканчадан-канчакизларникурганман.«Qaysar_qiz» нимасибилан мени узигатортаётган экан?Ёкиистаралилигими?Уйда гулдайаёлим кутибутирганида,хаёлларим биртарафдан узимгакулгилидай туюлди.Коровул биланхайрлашибмашинамга утирдим.Йулдакетяпман-ку,хаёлларим ушакизда. У биланкуришмаган,гаплашмаган булсамнимасиниуйлайман? Хозирнима килаётганэкан? Соат хам,алламахал булибколган. Ухлаяпти,эртага укишгаборади. Кизика,ернинг кайсидирбурчагида бир инсон,сизхакингиздауйлайдию, сиз эсахечнарсани хискилмайсиз…Хаёллар хам кизик.Мен канчаларуни уйламай десам,янада купрокунгабогланаётганимнисездим.Эртаси куниинтернетга кириб«Mail Agent»программасиниочдим.«Qaysar_qiz»«onlayn»да утирганэкан. Сирли кизгаёзишнибошладим. Аммохаммасишунчалик жиддийтус олибкетишинихаёлимгаямкелтирмаганман.Салом-аликдансунг:-Балки якиндантанишармиз?-дедим мен.-Майли, факат бир-биримизгасирли буламиз.-Нимага сирли?-Канчалик сирлибулсангиз,шунчалик инсонникизиктирасиз.Кейин интернетдакузим кузизгатушмайди.Муносабатларнингхаммаси хаёлий.-Исмингиз нима?-Узини «овотти» дебуйламангу, сирбула колсин.-Майли, ундаисмингизвактинчалик «Ча»була колсин.-Нимага «Ча»?-«Ча» хамма нарсага«ча»кушимчасиникушсангиз, ушаайтаётганнарсангизникичкинасибулади. Мен хамсизни каттамас,кичкинарок тасаввуркиламан,-деб хазиллашдим.-Мен кичкина эмас,каттабулсамчи? Ундаканака исм куясиз?-Хоп, унда сизниопоки дейманбуладими?-Вой, кичкинаопокила хам булади.Сизга коил,мантикан,сухбатдошингизнисирли булишигакарамай, сузиданушламокчимисиз?- Жуда хам шаддодэкансиз-ку.-Исмим Рухсора,танишганимданхурсандман Биринчи сухбатимизана шундайкизик хазилларбиланбошланганди. Бора-бора унгаурганиб колдим.Рухсоранингташкигузаллигиданам,ички оламимени кундан-кунгахайратгасоларди. Гап-сузлари, дунёкарашинингкенглиги. Оллохгабулган мухаббати,самимийтилаклари, дуокилиши хамма-хаммаси…Эндихонамда соатлабуни «onlayn»булишини кута,тушликни хам эсданчикарардим.Уйга машинадакетаётиб, иш билан«параллельно»Рухсораниуйлайман. Лекинвиждоним иккиут орасидакийналарди. Оилалиинсонман. Аёлимогироёк. Нилушгабор мехримниберсам-да, кузигакарашгакийналардим.Рухсораниэса бундан хабарийук. Уни хамменга бефаркэмаслигинисезганман. АммоРухсоранийукотиб куйишданжуда-жудакуркардим. Бир кунииккимизнингсухбатимиз учунянги номеролдим. Иккита култелефонимбулса, биричунтагимда турарди.Иккинчисини эса,компьютерколонкалари ёнигакуйибкуярдим. СабабиРухсорадан смскелса,колонкалардан«помех»кетарди. Шундаюрагимнинг уришпульсини,бармокларимгачахискилардим. Чунки«Рухсорадан смскеляпти»…Бир хафта, менихаётимни тубданузгартириб юборди.Ёшим унданкатта булсада, сухбаторкалиРухсорадан купнарсаларниургандим…Кейинучрашувгатаклиф килдим.Бошида рад этди.Аммо юрагимдагимухаббатим ростэканлиги, хечбулмаса бир боракуришишимизниилтимос килакундирдим. Бизучрашдик.Хаётдаги

• BoshqalarXikoya
← TanishuvMeni aybim nima Bir qiz nomidan hayotiy hikoya →
Mavzu bo'yicha:
Sayt 18 yoshdan kattalar uchun!
Яндекс.Метрика #
hikoya.xyz секс хикоялар seks hikoyalar sex hikoyalar секс хикоя seks hikoya ehtirosli hikoyalar erotik hikoyalar sex hikoya эҳтиросли ҳикоялар эротик хикоялар extirosli hikoyalar эхтиросли хикоялар sekis hikoyalar xxx hikoyalar seks xikoyalar эро хикоя инцест хикоялар порно хикоялар erotic hikoyalar рассказы порно рассказы секс рассказы читать рассказы читаем рассказы рассказ служанки инцест рассказы еротические рассказы